Prace modernizacyjne

Aktualnie prowadzimy prace modernizacyjne.
W celu przedłużenia umowy skontaktuj z naszą infolinią lub wypełnij formularz kontaktowy.

GET STARTED

0$

Dziękujemy za złożenie zamówienia, twoje zgłoszenie zostanie sprawdzone, sprawdź skrzynkę email

Internet + Telewizja

Layered Image
Layered Image (1)

elektroniczne: stosownie do brzmienia art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.) wyrażam zgodę na udostępnienie faktur drogą elektroniczną za pośrednictwem eBOK z którego może zostać pobrana przez Abonenta z uwzględnieniem rabatu z tego tytułu w wysokości 5 zł miesięcznie. W przypadku braku zaznaczenia powyższej zgody, faktury będą dostarczane w formie papierowej.

Wyrażam zgodę na wszystkie zgody marketingowe: - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych w tym dla prezentacji nowych produktów i nowych usług przez Operatora oraz podmioty powiązane z Operatorem, w tym za pomocą urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących przy użyciu poczty e-mail, wiadomości tekstowych SMS lub MMS oraz konta eBOK. - Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie. - Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych związanych ze świadczonymi przez Operatora usługami i produktami, za pomocą urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w tym przy użyciu poczty e-mail, wiadomości tekstowych SMS lub MMS oraz konta eBOK.


0$

Musisz zaznaczyć wymagane pola by kontynuować

Usługi dodatkowe

Dotyczy całego pakietu

+10zł (dodatkowa opłata miesięczna)

Usługi dodatkowe dotyczące TV
Jeśli chcesz korzystać z telewizora bez przeglądarki, konieczne jest zaopatrzenie się w nasz Dekoder TV. Korzystanie z usług dodatkowych takich jak: Multiroom, Nagrywarka, reTV, wymaga wykupienia usługi DekoderTV.

Dekoder TV ( opłata miesięczna 9,90zł)

Multiroom ( opłata miesięczna 15zł)


0$

Musisz zaznaczyć wymagane pola by kontynuować

Dane podstawowe


Dane adresowe

0$

Musisz zaznaczyć wymagane pola by kontynuować

INFORMACJE Z ART. 12 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA

(1) Sposób płatności

Płatności Abonenet może dokonać poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub w kasie naszych biur obsługi klienta.

(2) Termin zapłaty

Opłat należy dokonać w terminie podanym na fakturze. Jeśli w trakcie trwania umowy Abonent zmieni pakiet taryfowy albo dokupi usługi dodatkowe, wartość opłaty podanej wyżej może ulec zmianie. Nie pobieramy dodatkowych opłat za zawarcie umowy w formie innej niż pisemna – za połączenie telefoniczne z nami opłata jest zgodna ze stawkami operatora, z którym Abonent zawarł umowę na świadczenie usług telefonicznych.

(3) Dane do płatności

Rachunki są dostarczane Abonentowi poprzez zamieszczenie w formie elektronicznej w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta na koncie Abonenta (EBOK). W przypadku braku zgody na e-faktury faktury wysyłane są listem zwykłym.

(4) Czas trwania umowy

24 miesiące

(4) Czas trwania umowy

12 miesiące

(4) Czas trwania umowy

bezterminowo

(5) Automatyczne przedłużenie umowy

Jeśli Umowa zostałą zawarta na czas określony, maksymalny okres związania pierwszą umową na czas określony wynosi 24 miesiące. Aby skorzystać z promocji przez cały okres na jaki umowa została zawarta, należy pozostawać naszym klientem przez cały okres na jaki zawarliśmy z Państwem umowę. Po upływie okresu na jaki umowa została zawarta, ulega ona automatycznemu przedłużeniu w umowę na czas nieokreślony na warunkach wynikających z cenników ogólnych (bez promocji). Jeżeli nie chą Państwo przedłużyć z nami umowy, mogą Państwo złożyć i przesłać nam oświadczenie o braku chęci przedłużenia umowy na czas nieokreślony najpóźniej przed terminem przekształcenia się umowy na czas nieokreślony. W przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania umowy, umowa wygasa z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Co najmniej na 30 dni przed przekształceniem umowy zawartej na czas określony w umowę zawartą na czas nieokreślony, poinformujemy Państwa o przekształceniu, okresie wypowiedzenia umowy po przekształceniu umowy na czas nieokreślony oraz o naszych najkorzystniejszych ofertach.24 miesiące

(6) Sposób odstąpienia

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Formularz odstąpienia od umowy znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej. Jeżeli zawarli Państwo umowę przez telefon lub za pośrednictwem maila lub innego środka porozumiewania się na
odległość, mogą Państwo od niej odstąpić w takiej samej formie. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Państwo od umowy
w formie dokumentowej niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy Państwo o jego otrzymaniu, a w ciągu 14
dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W razie zgłoszenia żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia, a później odstąpienia od umowy, będą Państwo zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do dni przez które Usługa była świadczona.

(7) Wypowiedzenie

Przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej lub dokumentowej. Jeżeli
rozwiążą Państwo umowę zawartą na czas określony przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta z własnej inicjatywy, możemy
żądać od Państwa zwrotu udzielonych ulg. Jeśli zawarli Państwo z nami umowę na czas określony i ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu
na czas nieokreślony, będą Państeo mogli po tym czasie wypowiedzieć umowę także za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Jeżeli zawarli Państwo umowę przez telefon lub za pośrednictwem maila lub innego środka porozumiewania się na odległość, mogą Państwo ją
wypowiedzieć w takiej samej formie. W przypadku skorzystania z uprawnienia do wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej
niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy o jego otrzymaniu, a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia,
potwierdzimy przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu wskazując m.in. dzień rozwiązania umowy.
Jeśli będzie zbliżał się termin, do którego została zawarta umowa na czas określony oraz termin, w którym umowa może ulec
przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, poinformujemy Państwo o tym na co najmniej 30 dni przed przedłużeniem umowy

(8) Zwrot sprzętu

Po rozwiązaniu umowy, zobowiązani są Państwo w ciągu 14 dni na zwrot sprzętu, który udostępniliśmy na czas trwania umowy. Zwracany sprzet powinien być kompletny – informację o tym co przekazaliśmy Państwu w chwili zawarcia umowy znajdą Państwo w protokole wydania sprzętu,
stąd ważne jest przechowywanie dokumentów, które przekazujemy Państwu na moment zawarcia umowy oraz wykonywania instalacji.
Koszty zwrotu sprzętu ponoszą Państwo. Sprzęt moga Państwo zwrócić bezpośrednio w naszych biurach obsługi klienta albo wysłać go do nas
pocztą lub kurierem. Jeżeli nie zwrócą nam Państwo kompletnego sprzętu w terminie, albo zwrócony sprzęt będzie uszkodzony lub całkowicie zniszczony,
obciążymy Państwo dodatkową opłatą za każdy dzień opóźnienia w zwrocie sprzętu, opłatą ryczałtową za sprzęt zniszczony lub opłatą
poniesioną z tytułu naprawy za sprzęt uszkodzony.

(9) Reklamacje

Reklamacje związane ze świadczonymi usługami przez Operatora, w tym reklamacje związane z naliczaniem opłat, można złożyć (a)
pisemnie – w siedzibie Operatora lub poprzez przesyłkę pocztową, (b) ustnie – telefonicznie lub w siedzibie Operatora albo (c)
mailowo. Wszelkie dane kontaktowe znajdą PAństwo na górze informacji. Mogą Państwo złożyć reklamację w ciągu 12 miesięcy licząc od
ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w
którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe
obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Odpowiemy na Państwa reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej
złożenia. Cała procedura reklamacyjna opisana jest w regulaminie świadczenia usług.
Mają Państwo prawo skorzystania z polubownego trybu rozwiązania sporu w drodze pozasądowego rozwiązywaniu sporów konsumenckich
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie oraz mają Państwo prawo wystąpić na drogę
postępowania sądowego, przy czym aby skorzystać z obu tych form rozwiązania sporu, powinni Państwo w obu wypadkach wyczerpać
drogę postępowania reklamacyjnego

(9) Reklamacje

Reklamacje związane ze świadczonymi usługami przez Operatora, w tym reklamacje związane z naliczaniem opłat, można złożyć (a)
pisemnie – w siedzibie Operatora lub poprzez przesyłkę pocztową, (b) ustnie – telefonicznie lub w siedzibie Operatora albo (c)
mailowo. Wszelkie dane kontaktowe znajdą PAństwo na górze informacji. Mogą Państwo złożyć reklamację w ciągu 12 miesięcy licząc od
ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w
którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe
obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Odpowiemy na Państwa reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej
złożenia. Cała procedura reklamacyjna opisana jest w regulaminie świadczenia usług.
Mają Państwo prawo skorzystania z polubownego trybu rozwiązania sporu w drodze pozasądowego rozwiązywaniu sporów konsumenckich
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie oraz mają Państwo prawo wystąpić na drogę
postępowania sądowego, przy czym aby skorzystać z obu tych form rozwiązania sporu, powinni Państwo w obu wypadkach wyczerpać
drogę postępowania reklamacyjnego

(10) Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta, wynikający z umowy, dla skorzystania z warunków promocyjnych:

24 miesiące

(11) Kaucja/ Gwarancje finansowe (wysokość oraz sposób złożenia)/ Kary umowne

Wysokość i przedmot kar umownych określa Cennik usług dodatkowych stanowiący załącznik do Umowy.

(12) Funkcjonalność treści cyfrowych, techniczne środki ich ochrony oraz mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem:

Prowadzenie komunikacji z Abonentem Celem prowadzenia komunikacji elektronicznej z Operatorem wymagane jest posiadanie przez Abonenta programu pozwalającego na odczyt plików PDF. Pliki PDF są przesyłane w języku polskim jako załącznik do wiadomości mailowej. Treści wysyłane do Abonenta w ramach zwykłej komunikacji elektronicznej nie są blokowane co oznacza że przy użyciu odpowiedniego programu pliki zawierające treści cyfrowe wysyłane przez Operatora zostaną prawidłowe odczytane. Usługi VOD
W razie korzystania przez Abonenta z usług VOD treściami cyfrowymi są udostępniane filmy i seriale. Abonent może bez ograniczeń ilościowych oglądać wypożyczone bądź zakupione przez siebie utwory jednak nie może ich nagrywać i publicznie udostępniać tj. nie na użytek własny. Dla skorzystania z usługi VOD konieczne jest posiadanie telewizora o standardzie ………
Usługi EPG
W razie korzystania z usług EPG treściami cyfrowymi są udostępniane Abonentowi komunikaty m.in. z listą kanałów na telewizorze Abonenta. W celu korzystania z usługi EPG konieczne jest posiadanie telewizora o standardzie ……..

(13) Usługi serwisowe oraz usuwanie Awarii Usług

W ramach obsługi serwisowej wliczonej w ramach Abonamentu, Dostawca Usług zapewnia:
a) usuwanie nieprawidłowości w pracy Sprzętu,
b) konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonego Sprzętu, chyba że Abonent korzystał ze Sprzętu w sposób niezgodny z
Instrukcja obsługi w tym nie wyłączył Sprzętu z zasilania podczas wyładowań atmosferycznych lub korzystał ze Sprzętu w
sposób sprzeczny z jego normalnym używaniem,
c) usuwanie Awarii Sieci.
Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Awaria spowodowana jest uszkodzeniem niezależnym od Abonenta lub wadą
udostępnionego przez Dostawcę Usług do korzystania Sprzętu, Abonent zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Sprzęt do
siedziby Dostawcy usług oraz udzielić wszelkich informacji żądanych przez Dostawcę Usług.
Naprawa lub wymiana Sprzętu następuje:
a) nieodpłatnie, w przypadku ujawnienia się w trakcie eksploatacji ukrytych wad, wynikających z przyczyn tkwiących w
Sprzęcie,
b) odpłatnie, w przypadku utraty Sprzętu lub uszkodzeń będących następstwem używania Sprzętu niezgodnie z Umową,
Regulaminem, instrukcją lub przeznaczeniem Sprzętu, za zapłatą:
▪ kosztów naprawy, jeśli uszkodzenia dają się usunąć
▪ opłaty za wymianę Sprzętu zgodnie z Cennikiem Dostawcy Usług, jeśli Sprzęt został utracony lub jeżeli uszkodzenia nie
dają się usunąć.
Wymiana Sprzętu następuje po dostarczeniu przez Abonenta do siedziby Dostawcy Usług Sprzętu wadliwego, uszkodzonego
lub zniszczonego, względnie kopii protokołu zgłoszenia kradzieży Sprzętu właściwemu organowi ścigania.

(14) Świadczenie usług:

Usługi będziemy dostarczać w sposób ciągły, ale w przypadkach planowanych przerw technicznych, poinformujemy Cię o ich
terminie i ich trwaniu. Przerwa techniczna nie będzie trwała dłużej niż 24 godzin w każdym miesiącu kalendarzowym, dostarczania
usługi.

(14) Świadczenie usług:

Usługi będziemy dostarczać w sposób ciągły, ale w przypadkach planowanych przerw technicznych, poinformujemy Cię o ich
terminie i ich trwaniu. Przerwa techniczna nie będzie trwała dłużej niż 24 godzin w każdym miesiącu kalendarzowym, dostarczania
usługi.

(15) Uwagi do umowy:

Wszystkie kwoty są kwotami brutto.


0$

Musisz zaznaczyć wymagane pola by kontynuować

Oświadczenia i zgody

Dotyczy Osób fizycznych

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w postaci numeru telefonu w związku ze świadczonymi Usługami. (Wyrażenie zgody jest niezbędne jeśli życzą sobie Państwo abyśmy w sprawie wykonywania Umowy kontaktowali się z Państwem na numer kontaktowy wskazany w Umowie i wskazali Państwo numer kontaktowy w Umowie)

Wnoszę o przesyłanie mi informacji o zmianach warunków umowy, regulaminu oraz Cennika na adres korespondencyjny wskazany w Umowie.

Wnoszę o przesyłanie mi informacji o danych kontaktowych, zmianie nazwy, adresu poczty elektronicznej oraz numerze telefonu Operatora w formie elektronicznej – na adres korespondencyjny wskazany w Umowie

Wnoszę o dostarczenie mi potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej. (Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale umożliwi rozpatrzenie reklamacji drogą elektroniczną a nie listowną)

wykonanie Instalacji i Aktywacji Usługi oraz rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia przeze mnie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Operatora. (dotyczy umów zawartych przez konsumenta na odległość lub poza lokalem Operatora) (Wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w postaci numeru abonenta, imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości oraz ulicy w miejscu zamieszkania w książkach telefonicznych oraz w informacji o numerach telefonicznych. (dotyczy osób fizycznych) (Wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu bezpośredniego w tym do przetwarzania danych o wykonanych połączeniach w celu dostosowania oferty do moich potrzeb. (Wyrażenie zgody jest dobrowolne)


0$

Musisz zaznaczyć wymagane pola by kontynuować

Łączny koszt

Łączny abonament miesięczny wyniesie:

Dziękujemy, sprawdź swoją skrzynkę email, w załączniku otrzymasz podsumowanie przedłużenia umowy.

W następnym kroku otrzymasz email z adresu email konsultant@swiatlowode.pl na który należy odpisać "Akceptuje warunki umowy"

Podsumowanie

Opis Informacje Ilość Cena
Rabat
Łącznie

Dokumenty

Infolinia:

Godziny pracy Infolinii:

Pn-Pt 8:00-19:00
Sobota: 8:00-16:00
Niedziela: Nieczynne